ylbook.com>查询>网页设计字体尺寸转换速查表  
返回查询列表   返回本站主页

网页设计字体尺寸转换速查表


作者:iiduce

在Web设计中,常用的字体尺寸单位有:points(pt)、Pixes(px)、Ems(em)、百分比(%),下面这张表就是这些Web设计字体尺寸单位转换的一个速查表。可能由于字体、浏览器、操作系统的不同,这个转换表只能是一个近似值,但它还是很有参考价值。


Points Pixels Ems Percent
6pt 8px 0.5em 50%
7pt 9px 0.55em 55%
7.5pt 10px 0.625em 62.5%
8pt 11px 0.7em 70%
9pt 12px 0.75em 75%
10pt 13px 0.8em 80%
10.5pt 14px 0.875em 87.5%
11pt 15px 0.95em 95%
12pt 16px 1em 100%
13pt 17px 1.05em 105%
13.5pt 18px 1.125em 112.5%
14pt 19px 1.2em 120%
14.5pt 20px 1.25em 125%
15pt 21px 1.3em 130%
16pt 22px 1.4em 140%
17pt 23px 1.45em 145%
18pt 24px 1.5em 150%
20pt 26px 1.6em 160%
22pt 29px 1.8em 180%
24pt 32px 2em 200%
26pt 35px 2.2em 220%
27pt 36px 2.25em 225%
28pt 37px 2.3em 230%
29pt 38px 2.35em 235%
30pt 40px 2.45em 245%
32pt 42px 2.55em 255%
34pt 45px 2.75em 275%
36pt 48px 3em 300%
一览好文   关于我们  Copyright  1998-2018   Map  联系我们:  zcchaos@sina.com
  2004.3 建站  2012.3第N次改版